I Tydzień Ćwiczeń Duchownych: poznać głębię własnego grzechu i głębię miłosierdzia Bożego.

Pierwszy tydzień Ćwiczeń daje pełniejsze poznanie samego siebie. Jest to dzisiaj ważne z tego względu, że człowiek współczesny wskutek nastawienia na to, co widzialne i doczesne, nie umie wchodzić w siebie, by poznać swą prawdziwą wielkość i rzeczywistą nędzę.

Ćwiczenia pierwszego tygodnia pomagają rekolektantowi dojrzeć nieład swego życia, głębię grzechu i jego niszczącą siłę, która zakłóca wszystkie najważniejsze odniesienia: do Boga, bliźnich i do siebie samego. Rekolektant wchodząc w siebie odkrywa nieuświadomione, często sprzeczne, motywy swego postępowania, niszczące go namiętności, zranienia i urazy. Czyni to w tym celu, aby z całym swym brzemieniem przyjść po przebaczenie i uzdrowienie do Chrystusa ukrzyżowanego, albowiem w Jego ranach jest nasze zdrowie (Iz 53, 5).

Wielką zaletą Ćwiczeń ignacjańskich jest to, że poznawanie siebie dokonuje się w nich nie tylko w oparciu o jakąkolwiek czysto ludzką wizję człowieka i nowoczesne techniki psychologiczne, lecz w świetle Bożego Słowa i zawsze w klimacie modlitewnym. Najważniejszym rozmówcą, terapeutą czy uzdrowicielem nie jest w nich prowadzący, lecz sam Bóg, który zbawczo udziela się duszy sobie oddanej i ogarnia ją ku swej miłości i chwale, a także przysposabia ją ku tej drodze, na której będzie mu mogła lepiej służyć (CD 15).

Jak przygotować się do Ćwiczeń Duchowych

Sam św. Ignacy podaje w Uwagach wstępnych do Ćwiczeń następującą zachętę: „Temu, który przyjmuje i odprawia Ćwiczenia wielce pomoże, jeśli wejdzie w nie wielkodusznie i z hojnością względem swego Stwórcy i Pana i złoży mu w ofierze całą swą wolę i wolność, aby Boski jego Majestat tak jego osobą jak i wszystkim co posiada, posługiwał się wedle Najświętszej woli swojej” (CD 5).

Stąd też w okresie osobistego przygotowania się do rekolekcji ignacjańskich zachęca się do przedłużonej codziennej modlitwy. W sposób szczególny należałoby prosić o hojność i otwartość wobec działającego Boga oraz o światło i mądrość Ducha Świętego dla siebie samego i dla dającego Ćwiczenia.

Rekolekcje trwają osiem dni. Program dnia zawiera m.in.:

  • dwa wprowadzenia do modlitwy
  • cztery medytacje odprawiane indywidualnie
  • konferencję tematyczną
  • Eucharystię
  • rachunek sumienia
  • rozmowę z kierownikiem duchowym

Dający Ćwiczenia towarzyszy rekolektantowi przez codzienną rozmowę, w której dokonuje się refleksja nad przebiegiem Ćwiczeń. Istotną rolę w procesie Ćwiczeń odgrywa skupienie wewnętrzne i zgoda na całkowite milczenie.

Zgłoś się na rekolekcje