Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 1 Niedzieli Adwentu – 30.11.2008

 

HISTORIA: Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. 

[1 Kor 1,3-9]

 

OBRAZ DO MODLITWY: wyobraźmy sobie siebie samych pełnych tęsknoty i oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa, z którym w coraz większej bliskości żyjemy i pragniemy żyć już tu i teraz, w naszym codziennym życiu.

 

PROŚBA O OWOC MODLITWY: prośmy Jezusa o łaskę, byśmy byli bez zarzutu przygotowani na Jego ponowne przyjście, w każdej chwili żyjąc tak, jak gdyby Jego przybycie miało nastąpić już w najbliższych dniach.

 

PUNKTY POMOCNE DO MODLITWY

 

1.   Bogu mojemu dziękuję wciąż za was

 

Na wstępie swojego listu do założonej przez siebie gminy w Koryncie Paweł pozdrawia adresatów, zgodnie z tym do czego i Jezus zachęcał apostołów: by przekazywali pokój tym, do których idą. I ma Paweł przekonanie, że ten pokój pochodzi wyłącznie od Boga, który może go udzielić Koryntianom. A potem wyznaje im apostoł, że modli się za nich, dziękując Bogu za nich samych i za łaski, jakie otrzymali przez przyjęcie do swego życia Jezusa Chrystusa, którego głosił im on sam, kiedy u niech przebywał podczas swojej wyprawy misyjnej.

 

Czy jesteśmy ludźmi niosącymi innym pokój, którego źródłem jest nasza relacja z Bogiem? Czy dziękujemy Bogu za łaski, jakimi obdarzył On innych ludzi?

 

2.   Nie brakuje wam żadnego daru łaski

 

Dalej apostoł przypomina Koryntianom, że poprzez zanurzenie w Jezusie przez chrzest, zostali oni wzbogaceni w to wszystko, co jest im potrzebne do dobrego życia i co jest najlepszym przygotowaniem na ponowne przyjście Jezusa, na które oczekują. Nie brakuje im żadnego daru łaski potrzebnego do ufnego oczekiwania na ponowne objawienie się Jezusa Chrystusa. A szczególnymi darami do tego potrzebnymi, które posiadają, jest wszelkie słowo od Boga pochodzące i wszelkie poznanie Jego samego i jego prawd, które koniecznie trzeba wprowadzać w życie, tak by dawać świadectwo Chrystusowi w sposób trwały.

 

Czy mamy poczucie bycia przez Boga ubogaconymi darami potrzebnymi do dobrego życia? Czy korzystamy z daru Jego Słowa i daru poznania Jego samego i Jego mądrości w tym Słowie zawartej?

 

3.   Będzie umacniał was aż do końca

 

I w końcu wyraża apostoł swoje przekonanie, że to sam Bóg będzie umacniał Koryntian aż do końca ich życia, aby byli oni bez zarzutu w ten dzień, kiedy Jezus ponownie przyjdzie. A dlatego Paweł jest o tym przekonany, gdyż wierzy, że Bóg, który powołał chrześcijan do wspólnoty ze swoim Synem jest wierny w pomaganiu im, by to stawało się coraz mocniejsze i miało ostateczny wyraz w zjednoczeniu z Nim w czasach ostatecznych, kiedy to przyjdzie jako Pan tego świata.

 

Czy wierzę i doświadczam wierności Boga w umacnianiu mnie w dobrym życiu? Czy mam poczucie bycia powołanym do wspólnoty życia z samym Jezusem? Jak to się na co dzień realizuje?

 

ROZMOWA KOŃCOWA: Prośmy Jezusa, byśmy potrafili w każdej chwili naszego życia żyć tak, jak gdyby Jego przybycie nastąpić miało niebawem. Powierzmy trosce Boga Ojca naszą codzienność, by wiernie umacniał nas w dobrym życiu, skoro powołał nas do bliskości z Jezusem, zanurzając w Nim poprzez chrzest. Podziękujmy Mu za to, że nas ubogaca swoimi darami pomocnymi do właściwego życia, darem swego Słowa i darem poznania właściwych dróg życia opartych na Jego Mądrości. Prośmy Ducha Świętego, by nam pozwolił przyjmować Boże Słowo jako mądrość na naszych ścieżkach życia i jako moc do pokonywania fałszywych propozycji na życie szczęśliwe, proponowanych nam przez ojca kłamstwa.

 

Opracował O. Tadeusz Hajduk SJ