RODO

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Dom Zakonny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Zakopanem (dalej: Administrator), moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu organizacji i prowadzenia rekolekcji w Domu Rekolekcyjnym pw. NMP Nieustającej Pomocy, organizowanych przez Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Zakopanem, a także w celu kontaktu z uczestnikami rekolekcji za pomocą poczty elektronicznej i urządzeń telekomunikacyjnych oraz w celach statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń Administratora.

 

***

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret ogólny) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Zakonny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Zakopanem (kod pocztowy: 34-500), ul. Ks. Kaszelewskiego 9 (dalej: Administrator), który jest kościelną osobą prawną;

2) kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej (adres jw.), elektronicznej: [email protected], telefonicznie: +48 18 2024110;

3) kontakt z inspektorem ochrony danych: [email protected];

4) Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia rekolekcji w Domu Rekolekcyjnym pw. NMP Nieustającej Pomocy, organizowanych przez Dom Zakonny Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Zakopanem, a także w celu kontaktu z uczestnikami rekolekcji za pomocą poczty elektronicznej i urządzeń telekomunikacyjnych oraz w celach statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń Administratora;

5) podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;

6) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenia Administratora, które świadczą usługi niezbędne dla przeprowadzenia rekolekcji;

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia podstawy prawnej do ich przetwarzania, tj. cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia zakończenia ostatnich rekolekcji z Pani/Pana udziałem;

9) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem ogólnym;

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, [email protected]), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu ogólnego.

***