Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata– 23.11.2008

 

SŁOWO BOŻE: Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

 

[1 Kor 15,20-26.28]

 

OBRAZ DO MODLITWY: spójrzmy na Zmartwychwstałego Jezusa, który przychodzi do Wieczernika, gdzie są Jego uczniowie, ogarnięci strachem i jak gdyby bez życia, a On tchnie w nich ożywczego Ducha Świętego.

 

PROŚBA O OWOC MODLITWY: prośmy Jezusa o łaskę, byśmy przyjęli Go do swego serca jako naszego Króla, który pokonuje wszystkich naszych nieprzyjaciół, prowadząc nas do coraz pełniejszego życia.

 

PUNKTY POMOCNE DO MODLITWY:

 

1.   Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli

 

Paweł przypomina Koryntianom podstawy wiary w zmartwychwstanie, stwierdzając, że Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych wszystkich, co pomarli. Dokonało się to w Jego człowieczeństwie, właśnie dlatego, że wcześniej przez grzech pierwszego człowieka przyszła na świat śmierć, i stąd również przez Niego jako człowieka ma się dokonać jej pokonanie. A dokonało się to poprzez Jego zmartwychwstanie. Tak jak na skutek łączności z Adamem przez naturalne zrodzenie do życia wszyscy ludzie umierają, tak też dzięki łączności z Chrystusem, który jest Nowym Adamem, wszyscy ludzie będą ożywieni. Dokona się to dla każdego wierzącego, ale według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy został ożywiony przez Ojca do nowego życia, potem dokona się to w czasie Jego powtórnego przyjścia wobec tych wszystkich, którzy do Niego należą przez przyjęcie Go do swojego życia poprzez chrzest, przyjęcie Go osobiste jako swojego Pana i Zbawiciela.

 

Czy trwamy w takiej łączności z Jezusem jako naszym Panem, że mamy pewność zmartwychwstania z Nim do pełni życia?

 

 

2.   Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc

 

Omówiwszy udział człowieka w zmartwychwstaniu Jezusa, przechodzi apostoł do wyrażenia swego przekonania odnośnie tego, co się dokona w tym momencie, kiedy nastąpi powtórne przyjście Jezusa, dla naszego ostatecznego zmartwychwstania. Wtedy to nastąpi radykalny koniec czasów pielgrzymowania ludzkości przez ten świat. Zaś sam Jezus wtedy przekaże królowanie na tym świecie Bogu Ojcu. Natomiast On sam wcześniej pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Ma tu Paweł na myśli szatana i jego królestwo ciemności. Szatan posiadał pewną władzę nad człowiekiem i nad światem i nazwany był on przez samego Jezusa „władcą tego świata”.

 

Czy mamy świadomość, że na razie żyjemy jeszcze na świecie, w którym moce zła się ujawniają, i potrzebujemy wsparcia Jezusa, by je pokonywać? Czy mamy głęboką wiarę w moc Jezusa zdolną do pokonania w pełni księcia ciemności?

 

3.   Trzeba, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy

 

Paweł jest głęboko przekonany, że koniecznością jest, ażeby Jezus królował tak długo, aż położy wszystkich swoich nieprzyjaciół jako pokonanych pod swoje stopy. Wcześniej wspomniał o władcy tego świata, a teraz dodaje, że jako ostatni wróg człowieka zostanie pokonana śmierć, która przyszła na świat jako konsekwencja grzechu pierwszego człowieka. Natomiast kiedy już wszystko zostanie Jezusowi poddane, to wtedy i On sam zostanie poddany jako człowiek swemu Ojcu, który Jemu jako Synowi poddał wcześniej to wszystko. A to będzie oznaczało, że Bóg będzie wstecznie wszystkim we wszystkich.

 

Czy wierzymy dogłębnie, że Jezus jest w stanie pokonać także śmierć? Jakie jest nasze nastawienie do własnej śmierci? Czy jest w nas głęboka nadzieja zmartwychwstania i życia wiecznego?

 

ROZMOWA KOŃCOWA: wyznajmy wobec Jezusa, że chcemy przyjąć Go do swego serca jako naszego Króla i Pana. Oddajmy Jego panowaniu całe nasze życie, tak by mógł On pokonać wszystkich naszych nieprzyjaciół, a szczególnie księcia ciemności, próbującego sprowadzić nas z drogi prawości. Prośmy Jezusa, by stale wskazując nam drogę doprowadził nas do pełni życia tu na ziemi oraz do radosnego zmartwychwstania przy końcu czasów.

 

 

Opracował O. Tadeusz Hajduk SJ