Nawracajcie się i pójdźcie za Mną

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
«Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Mt 4, 12-17

 

 

Modlitwa przygotowawcza – CD 46

Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu.

Wyobrażenie miejsca

Dla jednych (rybaków),  jezioro jest miejscem pracy, dla innych (turystów),  jest miejscem wypoczynku. W Ewangelii jest symbolem naszego życia. Zawsze i w każdej  sytuacji powinno być miejscem spotkania z Jezusem.

Prośba o owoc

Panie Jezu nie pozwól, bym w życiu przeoczył Twoje przychodzenie do mnie. Daj mi szeroko otwarte oczy duszy, bym Cię zobaczył i uszy, bym usłyszał czego ode mnie oczekujesz.

 

  1. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie

Jezus po to stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Stał się prawdziwie człowiekiem, wszedł w nasze życie z wszystkimi jego uwarunkowaniami, upodobnił się do nas we wszystkim oprócz grzechu. W Nim niebo stało się bliższe ziemi, a ziemia niebu. Wszedł w świat ludzi, aby nas zaprosić do królestwa niebieskiego. To królestwo chce zacząć budować już tu na ziemi, ale nie sam, lecz we współpracy z nami. Może się jednak posługiwać tylko takimi współpracownikami, których nic od Niego nie oddziela. Dlatego wzywa do nawrócenia, bo tym co najbardziej oddala człowieka od Boga, a Jezusowi wręcz uniemożliwia posługiwanie się ludzką gotowością do współpracy,  jest grzech. Pierwszym wezwaniem skierowanym do ludzi gotowych do współpracy z Jezusem jest Jego wołanie: “Nawracajcie się”. Taki jest też owoc I Tygodnia CD. Prowadzi on  drogą oczyszczającą.

 

  1. Pójdźcie za Mną

Dopiero człowiek wolny od grzechu,  tej największej przeszkody, uniemożliwiającej wręcz odczytywanie i pełnienie woli Bożej, może dostrzec na swojej drodze Jezusa i usłyszeć Jego zaproszenie do budowania wraz z Nim Królestwa Bożego. Okazuje się, że to nie tylko my potrzebujemy Jezusa, ale On też nas potrzebuje. Zaprasza nas do współpracy, nie zrażając się naszymi słabościami a nawet grzechem. Powołuje nas “nie za coś” ale “pomimo wszystko”. Warunkiem otwarcia się na Jego wolę i odczytania w jaki sposób mogę być Mu użytecznym jest wewnętrzna wolność od nieuporządkowanych przywiązań. W takiej wolności pełniej przylgnę do Pana, który wskaże na jakiej drodze zechce się mną posługiwać. To zobaczenie swojego miejsca w życiu nazywa się powołaniem. Jezus zaprasza: “Pójdź za Mną”. Uczeń poznaje Mistrza, by Go bardziej pokochać i lepiej naśladować. Taki jest owoc II Tygodnia CD. Wprowadza on na drogę jednoczącą z Chrystusem.

 

Rozmowa końcowa

Panie Jezu, daj mi moc ducha, abym odważnie odpowiedział na Twoje wezwanie: “Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”. Spraw też, abym nawróciwszy się, usłyszał Twoje zaproszenie do konkretnej misji, do jakiej mnie wzywasz w budowaniu Twojego królestwa: “Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”.

 

Jerzy Sermak SJ