Szatan został pokonany

Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».

A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».

Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi.

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego».

Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.

A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie».

Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?»

I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

OBRAZ DO MODLITWY

Jesteś na spotkaniu z Nauczycielem. Widzisz zgromadzenie, obserwujesz wsłuchując się w to co przekazuje Chrystus.

 

PROŚBA O OWOC MODLITWY

Z szczerym pragnieniem poproś o przyjacielską więź z Jezusem, szczególnie czasu kuszenia, próby.

 

PUNKTY POMOCNE DO MODLITWY

1. Wraz z innymi podążaj z Jezusem, bo taka postawa tworzy ścisłą więź z Nim. Widzisz swoją wyobraźnią jak i pragnieniem idących z różnych stron usiłując dostać się blisko Niego, aby przedstawić Mu chorych, cierpiących. A ty pragniesz przedstawić swoje sprawy czy problem. Masz też pragnienie, by słuchać Jego nauczania, gdyż tylko uczniowie mogą przebywać cały czas z Nim. Zauważ, że On nie może liczyć na krewnych.

Powołani do pójścia za Nim muszą się spodziewać podobnych trudności ze strony bliskich czy rodziny, gdy całkowicie utożsamimy się z Jezusem i poświęca się realizacji powierzonych nam zadań.

2. Bolesne jest zderzenie z krzywdzącymi sądami o motywacjach powołanego. Uczeń jednak pozostaje bierny wobec tych krzywdzących sądów, tak jak Jezus, który ani tu, ani w procesie przed Sanhedrynem i Piłatem, nie odpowiada na te i inne fałszywe oskarżenia.

Znaczenie milczenia Jezusa ujawnia się dopiero w opisie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Droga ucznia od samego początku jest drogą krzyża. Uparty sprzeciw, który nie może być pokonany nawet przez Boga. Stąd ostrzeżenie Jezusa o bluźnierstwie przeciw Duchowi Świętemu i o wiecznej utracie odpuszczenia grzechów. Przyjmując lub odrzucając Jego osobę i działalność, człowiek kształtuje w sposób zdecydowany swoją relację do Boga. Odrzuca przebaczenie ofiarowane człowiekowi przez Boga Ojca w Jego Synu.

3. Zwróć uwagę na niezrozumienie lub wrogość wobec działalności Jezusa; pomyśl, że relacje biologiczne, są nieużyteczne. „Kto jest moją matka i moimi braćmi?” Surowa uwaga wobec naturalnej rodziny Jezusa przeciwstawionej prawdziwej rodzinie składającej się z innych osób wymienionych. „Spoglądając na siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja matka i moi bracia braćmi..” „Ktokolwiek bowiem czyni wolę Boga, ten mi jest bratem, siostra i matką.” Nie mówi o tym kim są ci, którzy siedzą wokoło Niego, ale przedstawia im warunki przynależności do Jego rodziny.

Siedzący wokoło Jezusa wykazują postawę uważnego słuchacza, ale samo słuchanie nie wystarcza. Konieczna jest więź z Jezusem, nie tylko siedzenie, ale podążanie za Nim i przebywanie z Nim. Tylko ta relacja czyni obdarowanymi życiem wiecznym. Nie wystarczy być słuchaczem Jezusa, aby należeć do Jego rodziny.

Więzy krwi nie są najważniejsze. Posłuszeństwo woli Bożej tworzy rodzinę Chrystusową.

 

ROZMOWA KOŃCOWA

W przyjacielskiej rozmowie z Jezusem poproszę Go o dar czujności serca i łaskę całkowitego zawierzenia, oddania się Jezusowi.

 

O. Stanisław Majcher S.I.

Fot.: Janina Polakiewicz