Kim jest dla mnie Jezus?
Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.
Łk 9, 18-24

Modlitwa przygotowawcza
Prośmy Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu (CD 46).

Obraz do modlitwy
Przedstawmy sobie Jezusa, który zadaje pytanie uczniom: Za kogo uważają Mnie tłumy? oraz drugie pytanie: A wy za kogo Mnie uważacie?

Prośba o owoc modlitwy
Prośmy, abyśmy uznali w Jezusie Chrystusie prawdziwego Pana i Zbawiciela. Prośmy również, abyśmy przyjęli z miłością Jego mękę i śmierć na krzyżu prowadzącą do chwały zmartwychwstania.

1. W rozmowie Jezusa z uczniami Jezus pyta ich: Za kogo uważają Mnie tłumy? Padają różne odpowiedzi jakie prawdopodobnie najczęściej się powtarzały: za Jana Chrzciciel, za Eliasza, za któregoś z dawnych proroków. Jezus nie poprzestaje na tym pytaniu i zadaje drugie, ale już bardziej osobiste pytanie: A wy za kogo Mnie uważacie? W imieniu wszystkich uczniów odpowiada Piotr: za Mesjasza Bożego.

Gdybyśmy w obecnych czasach zrobili sondaż i zapytali przypadkowych ludzi: Kim dla nich jest Jezus Chrystus? Z pewnością otrzymalibyśmy bardzo ciekawe odpowiedzi. Jedne z nich byłyby pięknym świadectwem wiary, niektóre może neutralne, ale byłyby również i takie, które obrażałyby Jezusa. A kim jest Jezus Chrystus dla mnie? Jakiej udzieliłbym odpowiedzi?

2. Czy Piotr wyznając, że Jezus jest Mesjaszem Bożym rozumiał znaczenie misji Jezusa jako Mesjasza? Wszystko wskazuje na to, że nie wiedział co mówi. Wyjaśnia to św. Mateusz: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie” (Mt 16, 16). Szymon Piotr odpowiedział poprawnie na pytanie Jezusa, ale tylko dlatego, że objawił mu to Bóg Ojciec. Jego rozumienie misji Jezusa jako Mesjasza było odmienne od Bożego planu zbawienia. Piotr w ogóle nie brał pod uwagę cierpienia i śmierci Jezusa na krzyżu a następnie zmartwychwstania. Jego wizja Jezusa jako Mesjasza opierała się na zaszczytach i sławie a nie na pokornej służbie aż do całkowitego wydania siebie i oddanie swojego życia na krzyżu.

Jaka jest nasza wizja Jezusa jako Mesjasza? Czy przypadkiem nie wkrada się w nasz styl życia sposób myślenia Piotra? Czy przyjmujemy, że Jezus umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał i jest naszym Panem i Zbawicielem?

3. Drogę, którą przeszedł Jezus, winna stać się drogą uczniów Jezusa: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Jest to droga naśladowania Jezusa w niesieniu codziennego krzyż i w służbie człowiekowi. Rezygnując z siebie żyjemy dla innych i tym samy podążamy drogą do chwały, zachowania swojego życia na wieczność w Królestwie Bożym.

Rozmowa końcowa
W rozmowie końcowej podziękujmy Jezusowi za wypełnienie woli Ojca, pokorne przyjęcia cierpienia, krzyża, śmierci i zmartwychwstania. Prośmy, abyśmy idąc za Jezusem naśladowali Jego drogę życia. Na zakończenie odmówmy Ojcze nasz.

o. Jerzy Mordarski SJ