Niedziela Trójcy Przenajświętszej
Jezus powiedział swoim uczniom: “Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.
J 16, 12-15

Modlitwa przygotowawcza
W modlitwie przygotowawczej należy Boga, naszego Pana, prosić o łaskę, żeby wszystkie moje zamiary, czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Obraz do modlitwy
W duchu medytacji z Ćwiczeń duchowych wyobrażę sobie Trójcę Przenajświętszą, która z wysokości nieba patrzy na świat i panoszące się tam zło. Bóg postanawia posłać Drugą Osobę Trójcy Przenajświętszej – Syna Bożego, aby zstąpił na ziemię, by ten zepsuty świat odkupić.

Prośba o owoc medytacji
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, udziel mi ducha wiary, który pozwoliłaby mi z pokorą przyjąć dar Twojego istnienia, działania i miłości. Nie potrafię i nawet nie próbuję Twej tajemnicy zrozumieć, ale chcę ją z pokorną wiarą przyjmować.

1. Ojciec
W sposób szczególny Pierwszą Osobę Trójcy Przenajświętszej poznajemy w historii Starego Testamentu. To naprawdę czas Boga Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi. Od Niego wszystko bierze początek, ale wszystko co stworzył, uczynił to dla człowieka, konkretnie dla mnie, z miłości. Bóg jako Ojciec to Stwórca świata stworzeń i Dawca życia, za które chciałbym dziękować. Najlepszą formą wdzięczności Ojcu jest posłuszeństwo Jego woli. Mówię Bogu, że Go kocham, kiedy zachowuję Jego przykazania. On mi je dał jako drogowskazy na mojej drodze do Jego królestwa. Nawet, gdy pobłądzę, wiem, że Ojciec miłosierny czeka na swojego marnotrawnego syna, nie po to, żeby mi wypominać niewdzięczność i głupotę odejścia z Jego domu, ale by mnie wziąć w ramiona i cieszyć się moim powrotem. Tylko przy Ojcu, w Jego domu czuję się pewnie i bezpiecznie. Jego dom, to mój dom.

Czas Starego Przymierza to czas Boga Ojca.

2. Syn
Syn jest największym darem Ojca dla nas. Ojciec posłał Go do nas, aby naprawił to, co my ludzie popsuliśmy na tym świecie. Przyszedł, aby nas zbawić. Przez to, że stał się człowiekiem pokazał nam, jak bardzo jest nam bliski, jak doskonale zna nasze ludzkie troski, problemy, zmagania, pytania, cierpienie, radości i smutki. Podzielił się z nami swoim Ojcem, kiedy kazał nam zwracać się do Niego słowami “Ojcze nasz”, a z wysokości krzyża zostawił nam także swoją Matkę mówiąc każdemu z nas: “Oto Matka twoja”. Jezus uczy nas także otwarcia na drugiego człowieka i zobaczenia w nim brata, niezależnie od tego kim jest i co od niego otrzymuję. Każe mi patrzeć z miłością nie tylko na przyjaciół, ale także na wrogów i wzywa do modlitwy za nich. Przypomina mi, że przez swoją śmierć i zmartwychwstania otworzył nam drogę do domu Ojca, ale po tej drodze idę razem z Nim i z braćmi.

Czas Nowego Testamentu to czas Syna Bożego.

3. Duch Święty
Ta trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej pochodzi od Ojca i Syna i posłana została, aby nas doprowadzić do pełni świętości, czyli do nieba, które otwarte jest dla każdego i gdzie każdy ma zapewnione miejsce, na zawsze. Zapowiedział Go przed swoim odejściem z tego świata Syn Boży. Zapewnił, że po Jego odejściu nie zostaniemy sierotami, bo Duch Święty wszystkiego nas nauczy, wszystko przypomni, będzie naszą Obietnicą, Nauczycielem, Przewodnikiem, Światłem, Mocą, Ogniem, Wodą, Nadzieją. Duch Święty nauczy nas modlić się, a nawet będzie się modlił w nas i za nas. On nas wyzwala z lęków i zniewoleń i otwiera oczy na działającego w świecie złego ducha.

Czas Kościoła to czas Ducha Świętego.

Rozmowa końcowa
Ojcze, dziękuję Ci za to, żeś mnie stworzył. Synu Boży, dziękuję za to żeś mnie zbawił, Duchu Święty dziękuję Ci za to, że mnie uświęcasz.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…

o. Jerzy Sermak SJ