Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani są za godnych udziału  w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.  Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnika mi zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa O krzaku, gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.
Łk 20,27.34-38

Obraz do obecnej modlitw
Spotykam grupę, która zadaje podchwytliwie pytanie Chrystusowi. Wsłucham się w Jego odpowiedź.

Prośba o owoc modlitwy
Prośmy o zrozumienie słów Jezusa kierowanych w tej medytacji do mnie.

1. Życie, szczęście wieczne to zasadniczy cel mojego życia, wszystko na ziemi to wartości względne, bo całe życie zmierza do trwania w miłości na przyszłość, na całą wieczność.

Zastanowię się nad tym, jak to jest u mnie? Czy dochowuje wierności Bogu korzystając z darów życia o tyle, o ile prowadzą mnie do celu, do przyjacielskiego spotkania z Nim na zawsze, na wieczność?  Bóg zawsze i we wszystkim ma być pierwszy w moim życiu. Wszystko inne o tyle, o ile służy temu celowi, prowadzi mnie do Niego.

2. Uświadomię sobie olbrzymią różnicę miedzy zżyciem doczesnym a przyszłym życiem po zmartwychwstaniu. Doświadczając doczesności trudno jest nam wyobrazić sobie wieczności ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie brzęczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Stąd świadomośćże osiągamy wieczność dzięki powstaniu z martwych. Bez zmartwychwstania życie wieczne jest nieosiągalne.

3. Odczytaj refleksyjnie i z zadumą słowa w.37-38. Jezus udowadnia prawdę o zmartwychwstaniu. Bóg, który się objawia Mojżeszowi jako Bóg jego ojców – trzech pierwszych patriarchów od których wywodzi się naród Izraela.

Tę prawdę Zbawiciel podkreśla stwierdzeniem, że Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Bóg nie jest sprawcą śmierci, nie ma upodobania w zagładzie żyjących. Uczynił wszystko, aby istniał (Mdr 1,13-14). Bóg jest miłośnikiem życia, bo życie jest Jego darem. Bóg powołał wszystko do istnienia, a nie ku zagładzie.

Rozmowa końcowa:
Kończąc medytację poproś, abyś we wszystkim żył dla Chrystusa.

o. Stanisław Majcher SJ