Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.
[J 15, 26-27; 16, 12-15]

Modlitwa przygotowawcza
Prośmy Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały jego Boskiego Majestatu (CD 46).

Obraz do modlitwy
Przedstawmy sobie uczniów przebywających w Wieczerniku. Następnie zobaczmy Jezusa, który przychodzi do nich i tchnął na Apostołów Ducha Świętego, aby z radością i entuzjazmem głosili Ewangelię.

Prośba o owoc modlitwy
Prośmy o Dary Ducha Świętego, abyśmy tak jak uczniowie z radością i odwagą świadczyli o Jezusie.

  1. Po Zmartwychwstaniu Jezusa, kilku spotkaniach z uczniami, na własne oczy przekonaniu się, że On żyje, ciągle czegoś brakowało uczniom. Dopiero Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów usunęło wszelkie wątpliwości i przeszkody. Otrzymali moc Ducha Świętego, która umocniła uczniów w wierze, przywróciła radość, entuzjazm i dała odwagę do wyjścia z Wieczernika, aby pójść na cały świat i głosić Ewangelię: „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili wielkie dzieła Boże”. Duch Święty będzie posługiwał się uczniami Jezusa w głoszeniu słowa prawdy, dobrej nowiny o zbawieniu.

 

  1. „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Tę ziemię, tę polską ziemię”. Modlitwa papieża Jana Pawła II w czasie jednej z pielgrzymek do naszej Ojczyzny, Psalmem 104 została wysłuchana. To co było niemożliwe stało się faktem. Upadek systemu totalitarnego, upadek komunizmu w Polsce i w całej Europie Wschodniej. Odnowa i trud stawania w prawdzie, w tym dopomaga nam Duch Święty. Ale trzeba nam nieustannie prosić Ducha Świętego, aby odnawiał nasze serca i leczył z egoizmu, podziałów, nieuczciwości, wyzysku, zmysłowości, z tego, co nas oddala od Boga. W miejsce poprzednich zniewoleń powstały nowe zagrożenia wolności i dlatego trzeba nam prosić Ducha Prawdy, abyśmy stawali przed Bogiem w prawdzie. Trzeba nam prosić i nieustawać, aby On, Duch Prawdy, doprowadził nas do całej prawdy.

 

  1. „Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości”. Duch Święty oczyszcza, ożywia, rozpala serca miłością. Prośmy Ducha Świętego o miłość byśmy bardziej kochali Boga i drugiego człowieka. Prośmy Ducha Świętego o miłość bezinteresowną, czystą, wolną od egoizmu, zdolną do poświęcenia i ofiary. W sakramencie bierzmowania prosimy o siedem darów Ducha Świętego. Jaki z tych darów już posiadamy i o jaki jeszcze powinniśmy prosić: dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności, bojaźni Bożej. Poznajemy prawdziwych chrześcijan po owocach Ducha Świętego: miłości, radości, pokoju, cierpliwości, łaskawości, dobroci, uprzejmości, cichości, wierności, skromności, wstrzemięźliwości, czystości. Czy owoce Ducha Świętego są obecne w naszym życiu.

 

Modlitwa końcowa
W rozmowie końcowej podziękujmy Jezusowi za dar Ducha Świętego, którego nam posyła. Prośmy, abyśmy byli otwarci na natchnienia Ducha Świętego i tak jak uczniowie z radością świadczyli o Jezusie Zmartwychwstałym.

Na zakończenie odmówić Ojcze nasz.

o. Jerzy Mordarski SJ

 

Fot. Kreator obrazów DALL·E 3, bing.com