Wprowadzenie do modlitwy opartej na drugim czytaniu z 4 Niedzieli Adwentu – 21.12.2008

SŁOWO BOŻE: Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jezusa Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą, teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze, Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

[Rz 16,25-27]

OBRAZ DO MODLITWY: stańmy przed Jezusem siedzącym po prawicy Ojca wpatrzeni w nasz świat, starając się dostrzec, czy jest już gotowy na kolejne przyjście Jezusa, by zakończyć czas ziemski, a rozpocząć wieczność.

PROŚBA O OWOC MODLITWY: prośmy Jezusa o łaskę, byśmy byli gotowi na Jego przyjście w każdej chwili, żyjąc zgodnie z Ewangelią, posłuszni w wierze Jego nauczaniu.

PUNKTY POMOCNE DO MODLITWY

1. Ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią

Na zakończenie swego listu do Rzymian Paweł oddaje chwałę Bogu jako Temu, który ma moc utwierdzić adresatów listu w życiu zgodnym z Ewangelią i zgodnym z tym, co on sam im głosił o Jezusie Chrystusie. Bez działania Boga w życiu człowieka życie prawdami Ewangelii jest trudne czy też wręcz niemożliwe. Samo głoszenie tych prawd jedynie przygotowuje słuchaczy na przyjęcie mocy Boga, o ile to nauczanie przyjmą do swego serca i zapragną nim żyć na co dzień.

Czy przyjęliśmy do swego serca Ewangelię i zawarte w niej nauczanie Jezusa? Jak staramy się ją zgłębiać dzień po dniu? Czy odczuwamy, że Bóg utwierdza w nas dobre pragnienia, rodzące się w trakcie rozmyślania nad prawdami Ewangelii?

2. Zgodnie z objawioną tajemnicą

Dalej stwierdza Paweł, że to, co im głosił o Jezusie, było objawieniem pewnej tajemnicy, dla dawnych wieków ukrytej, teraz jednak ujawnionej. Jest to tajemnica, którą szerzej zajmował się w całym swoim liście, w tym, co wcześniej już poruszał, a dotyczy ona pogan, którzy też są wezwani do zbawienia i wejścia w Lud Boży nowego przymierza. Apostoł jest przekonany, że już przez pisma prorockie na rozkaz samego Boga owa tajemnica została wcześniej obwieszczona wszystkim narodom, a nie tylko Narodowi Wybranemu. Celem zaś obwieszczenia było skłonienie wszystkich ludzi do posłuszeństwa w wierze Bogu, by w ten sposób doszli do zbawienia.

Czy mamy głębokie przekonanie, że Bogu zależy na zbawieniu wszystkich ludzi? Co robię, aby Bogu pomagać w realizacji Jego pragnienia by „wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy”?

3. Bogu, który jedynie jest mądry

Właśnie za te prawdy, które Bóg objawił człowiekowi, a Paweł je głosił, oddaje on na koniec swego listu chwałę Bogu. Apostoł jest całkowicie przekonany, że jedynie Bóg jest mądry i że On tej mądrości udzielił wszystkim ludziom przez to, co im objawił w swoim Słowie. Oddaje Bogu chwałę przez Jezusa Chrystusa, w którym objawienie Boga i Jego mądrości ma swoją kulminację.

Czy jesteśmy głęboko przekonani o mądrości Boga? Jak z tej Jego mądrości nam zostawionej korzystamy? Czy nasycamy się Jego mądrością zawartą w Słowie Bożym, szczególnie w nauczaniu Jezusa?

ROZMOWA KOŃCOWA: oddajmy i my chwałę Bogu jako Temu, który ma moc utwierdzić nas w życiu zgodnym z Ewangelią i zgodnym z tym, czego nauczał Jezus Chrystus. Prośmy Jezusa, byśmy Jego nauczanie przyjęli głęboko do serca jako mądrość życiową, wprowadzając ją w nasze życie codzienne. Prośmy Ducha Świętego, by nam pomógł nasycać się mądrością zawartą w Bożym Słowie. Zapytajmy też Boga, jak możemy Mu pomóc w realizacji Jego pragnienia, by zbawiony został każdy człowiek.

Opracował O. Tadeusz Hajduk SJ